Muinsuskaitseamet

#business intelligence #Dashboards Data analysis

Muinsuskaitseamet (MKA) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki. MKA põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ja kultuuriväärtuste väljaveo taotluste läbivaatamine. MKA hoolitseb kultuuripärandi, sealhulgas kultuuriväärtusliku keskkonna, väärtustamise ja säilimise eest järeltulevatele põlvedele.

Mida lahendasime?

Muinsuskaitseamet valmistas ette muuseumide ühishoidlate arendusprojekti, mille jaoks oli tarvis välja selgitada hoidlaruumide jaotus ja mõõtmed lähtuvalt muuseumide hoiustatavatest objektidest.

Kuidas lahendasime?

STACC teostas muuseumide infosüsteemi MuIS-i kantud andmete põhjal analüüsi, mis andis ülevaate hoidlatesse planeeritud objektide materjalidest, mõõtmetest ja esemete hulgast kui ka andmete kvaliteedist.

Milline oli kasu?

Teostatud andmeanalüüsi tulemused olid Muinsuskaitseametile kasulikuks sisendiks ühishoidlate ruumide planeerimisel, mis tuleb jaotada lähtuvalt museaalide materjalidest ja nende säilitamise eripäradest.